เกี่ยวกับเรา
Hero Image
ประวัติของเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ธเทค เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับงานด้านการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โรงงาน ที่พักอาศัยรวมไปถึงเครื่องจักรในโรงงานให้มีสภาพดีขึ้นตามที่ลูกค้าต้องการด้วยช่างที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยอยู่ในการควบคุมดูแลงานจากทีมงานของห้างฯอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาทำงานให้ได้งานที่มีคุณภาพสูงสุด จึงส่งผลให้กิจการมีความก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี เพื่อให้งานที่มีคุณภาพ ห้างฯจึงให้ความสำคัญกับการเข้าไปดูแลงานอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ให้คำปรึกษาและแก้ใขหน้างานให้ผ่านไปด้วยดี จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าให้มีโอกาสได้ทำงานหลายรูปแบบ โดยยึดหลักที่ว่า งานที่ลูกค้าพึงพอใจคืองานบริการของเรา

Middle Image
A little progress each day adds up to big results.